Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVYSBOEK. 29

levert, dat abfoluit geene ficïio juris, om door bezit van den Schuldbrief eenig recht op de Obligatie te bekomen, werken kan, zonder bewilliging van den Crediteur; fchoon iemand ook jure belli en dus justo titulo den Schuldbrief in handen heeft gekreegen, en fchoon de Schuldenaar zy eene Neutraale Mogendheid of onder eene Neutraale Mogendheid gezeten. Waar by ook nog komt, dat by befchaafde Volkeren van Europa wordt waargenomen, dat Obligatien en Actiën, tanquam osfibus creditorum inhereerende, daar geacht worden te zyn, alwaar de Crediteur woont, en dat dezelve, noch eenig recht daar op, zonder zynen wille of rechtelyke middelen, van hem kunnen worden afgetrokken , fchoon ook de Schuldbrieven mogten zyn vermist , en zelvs in andere landen bevonden worden. Altoos echter in het oog houdende, het meergemelde effect des onderfcheids tusfchen Obligatien in Blanco en op Naamen ftaande. Dit alles is zodaanig bekend en gemeen, dat men dagelyks in openbaare nieuwspapieren tegens het vermisfen van zodaanige effecten met goed gevolg advertisfementen ziet doen; waaromtrent dagelyks aan de Lands Comptoiren aanhaalingen en interdiclien van voldoeningen van Renten voorvallen, waar van de uitwerking bekendelyk zo groot is, dat men niemand, hoe zorgvuldig anders zwaarigheid ziet maaken, zulke Effecten aan Schippers, Voerlieden en Posthouderen tot ontvangst van renten toe te betrouwen. Ten vyf den, wilde men dit voorrecht der Bankhouderen mede op Obligatien appliceeren, waarlyk men zoude als dan iets als een recht vooronderftellen, 't welk in veele gevallen, en byzonder dan, wanneer de Obligatien afhangen van andere Comptoiren of Schuldenaaren, als resforteeren onder die Stad of Provincie, waar onder de Bankhoude• ren, zulk eene onvoorzichtige beleeninge doende, woonen, en de beleeningen door Vreemden gedaan zyn, illuibir en vrugteloos zoude te maaken zyn. Ja zelvs het eigen meer gemelde Recht der Volkeren zou zulk een voorrecht der Bankhouderen-illufoir en vrugteloos moeten maa-

D 3 ken '

Sluiten