Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 O VERYSSEL SCH

fuccesfivelyk geleeverd Vleesch tot dagelyks lyfs nooddruft, als mede aan die van de weduwe Frans Smit voor zo verre het daar by vermelde arbeidsloon bedraagt, als het geringe bygeleeverde yzer argumento van opgemelde derde Articul Landrechtens en van het Reglement van 1719, zynde ook die Panding van dien zeiven datum.

Wien na dan nog zedert den 27 May 17 82, dag van de gedaane Pandinge en Aanpandinge,in 3^0gradu geReltheeft moeten worden, mede betrekkelyk de mobilia, de Heer geheimeraad Römer met een Capitaale fomma groot vier duizent Caroli Guldens,benevens een binnen, buiten en loopend jaar intrest, voortfpruitende uit hoofde vaneen gerichtelyk Hypotheecq ten procesfe overgelegd en voorgemelt; als het welke relatief de mobilia onder het generaal verband van Perzoonen en Goederen mede gecomprehendeert, wel op zich zelvs niet verder dan in 410 gradu als een gerichtelyke bekende en dus pandbaare fchuld Praeferentie geeft, doch door opgevolgde werkelyk affectatie dier mobilia met Pandinge, gelyk zo even infimili getoont is, van die tyd van affectatie af en dus na vooren geadjudiceerde Pandbaare fchulden, in 3^0 gradu gefteld heeft moeten worden, om ook op die mobilia of 't provenue daar van voor zo verre 'er over fchiet, verhaal te kunnen doen, en gelyk hy by memorie van Pandinge van den 27 May 1782 heeft verzogt by infufficience op de immobilia.

En vermits nu met voor gemelde zo in jmo als in 2^0 3«ïo gradu te adjudicieeren Pretenfien deeze Boedel meer dan geablörbeert is en veel te kort zal koomen, zal het niet nodig zyn om na Pretenfien in verderen graade te adjudiceeren, onderzoek te doen.

Dan nog alleenlyk met betrekkinge tot de Pretenfien en daar van gedaane aangaave van den Boekverkooper van Deventer Staats , na die door hem overgegeeven Deductiefub N. 17. opmerkende, dat, voer zo verre dezelve beftaan in uitfchotten als mede in Leverantie van papier, lak etc. dezelve zyn gepostponeert aan voorengemelde Pretenfien en dus niet kun.

nen

Sluiten