is toegevoegd aan je favorieten.

Overysselsch advysboek, behelzende merkwaardige zo consultatoire als decisoire advysen en sententien, van veele voornaame rechtsgeleerden in Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVYSBOEK. 333

Dispofitie voor Notaris en Getuigen, eenige tyd daar na gaat dezelve woonen in de Provincie van Utrecht, ende van daar mede vertrekkende, en van woonplaats veranderende, gaat ze in de maand May 1774 woonen in Overysfel in de Stad Zwolle, houdende aldaar, en nergens anders haarjfcw» Domicilium tot datze nog binnen het jaar in het laatst van December 1774 aldaar komt te overlyden.

Word gevraagt, of die Teftamentaire Notarieele Dispofitie over haare Mobilaire Nalaatenfchap ,Obligatien, Actiën, enCrediten, met een woord alles wat naar rechten onder mobilia gerekent word, alzo ze geen Overysfelfche immobilia beeft nagelaaten, naar de Wetcen van Oveiysfel, fpeciaal mede die van de Stad Zwolle, duchtig is, en midsdien effect forteeren kan dan of in tegendeel dezelve Natorieele Dispofitie , immers vermogens de verandering van het zelve domicilie uit Holland en Utrecht, naar Overysfel in de Stad Zwolle, daarze overleeden, en het Erf-en Sterfhuis is, is kragteloos en onbeftaanbaar geworden ?

By ons Ondergefchreeven practifeerende Advocaaten inde Provincie van Overysfel, zynde gezien, en met vereifchte aandacht geëxamineerd de voorenftaande Cafus Pofitie , en de Stadswet, of wel het Extract uit het boek van Refbluitien van Raad en Meente der Stad Zwolle, in dato den 20 April i6i6, nopens de Teftamenten, midsgaders de Advyzen door de Heeren R. Metelerkamp, A. N. Fabius, R. Sandbergen, R. Veen, en de gebroederen P. Putman eri E. H. Putman ter requifitie van Gerrit van Eldik afgegeeven, en mede aan ons overgegeeven, en dan nog een Extract uit het Memorien eh Refolutien boek der Stad Zutphen van den 12 Febr. 1744, en rypelyk overwoogen de voorgeftelde vraag, zyn wy Ondergefchreeven ten eenemaal onbezwaard, om op dezelve voor behoudens beter oordeel, te antwoorden: " dat de Teftamentaire Notarieele Dispofitie „ van wylen Vrouw Anthonia Dorothea Stein van „ Gollenesse , in leeven Vrouw van Oyen, breeder in „ de Cafus pofitie vermeld over haare mobilaire NalaatenT t 3 „ fchap