is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de verkeering met menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met MENSCHEN. 101

rijk huisgezin deszelfs befchermer, onderhouder en weldoener weder, hij behoudt de onmondige kinderen hunnen vader en opkweeker, voert den edelen echtgenoot van den rand des grafs terug in de armen van zijne getrouwe wederhelft — in één woord: geen ftand heeft zo onmiddelijk eenen gezegenden invloed op de welvaart der waereld, op het geluk, de rust en tevredenheid der medeburgeren, dan die van een' Geneesheer. En welk een uitgeftrektheid van kundigheden wordt daartoe verëischt! — Zonder genie zal men het in geenen ftand verre brengen; evenwel zijn 'er weetenfchappen, waarbij een eenvoudig, gezond, gemeen verftand, en zelfs nog wel wat minder, van zeer veel dienst is; daarentegen kunnen geen andere, dan de fchranderfte verftanden, groote Geneesheeren worden. Doch de genie doet het alleen niet; maar om in dit vak uit te munten, daartoe behoort eene aanhoudende en naarftige ftudie. Wanneer men eindeljjk nagaat, dat deeze kundigheden met alle daaraan verknochte medewerkende weetenfchappen, die in de geneeskunde voorönderfteld worden, juist de verheevenfte, natuurlijkfte, eerfte kundigheden van den mensch zijn — een beoefenend onderzoek der natuur in alle haare rijken , in alle haare mogelijke werkzaamheden, in alle haare wezenlijke deel'en; een beoefenend onderzoek van den mensch; deszelfs lighaam en ziel, in zijne vaste en vloeibaare dcelen, in zijn geheel faG 3 men-