Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.iet MENSCHEN. |i| innerlijk meer recht, dan de booswicht; maar hij beeft 'er voor , gelijk de Satan voor het Euangelie , en verweert zich daartegen met handen eri voeten. Die groote broederfchap zal u geduurig plaagen ; uwen goeden naam aantasten ; nu dubbelzinnig , dan kwaad van u fpreeken; uwe on„ fchuldigfte woorden en daaden op eene kwaadaardige wijze uitleggen Maar bekreun u des

niet ! Al ware het ook , dat gij eenen tijdlang indedaad van fchurken verdrukt wordt: de braak heid en de gelijkheid uwer daaden zal eindelijk zegepraalen, en het gedrocht, bij een andere gelegenheid, zich-zelven den kuil graaven. Ook zijn de fchurken flegts zo lang eensgezind , als bet niet aankomt op mannelijke ftandvastigheid, zo lang als zij in het duistere vechten kunnen. Maar breng flechts een licht, dan zullen zij aan het loopen gaan, de één hier , den ander daar. En als het nu eens aan het deelcn van den buit mogt gaan ; dan zullen zij elkander bij de oorea krijgen, en u inmiddels met uw eigendom gerust laaten heenen gaan. Vervolg gij mVen rechten weg ! De tijd zal u rechtvaardigen , wanneer gijgelasterd wordt. Veroorloof u nimmer listige ftreeken, nimmer fluipwegen , om fluipwegen tegen te gaan ; nimmer kwinkflagen om kwinfc. flagen te keeren ! Maak nooit gemeenfchappelijke zaak met booswichten tegen booswichten ! Wees edelmoedig in uwe bedrijvenEene onedele behandeling en te verregaand wantrouwen kunnen

hem,

Sluiten