Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of het herflelde ongelyk.

tuigen te neemen, dat ik nimmer eenige andere echtgenoote zoude kiezen, indien de aanbieding van myn hart en hand haar mogte welgevallen. Ik zogt een middel om haar dezen brief over te geeven, en maakte ten dien einde gebruik van een vry oogenblik, en bood haar denzelven met veel leevendigheid aan. Clemence weigerende dien aan te neemen, deed tevens eenige teekenen van droefheid blyken! zelvs befpeurde ik traanen, die uit haare fchoone zwarte oogen rolden; naauwlyks had zy tyd genoeg om my te zeggen: myn papa heeft my zeer ernftig gewaarfchouwd, om geen gefchrift hoegenaamd aan te neemen; dewyl hy van oirdeel is, dat zu'ks altoos tot eene belediging voor eene jonge juffer van geboorte verftrekt, en nimmer had ik dezen onbehoorlyken flap van u verwagt. De tegenwoordigheid van Kersan belette my te antwoorden; ik was ten uiterfle bedroefd, dat ik dit beminnelyke meisje mishaagd had; myne oogen fmeekten haar om vergiffenis; ik wist niet op welk eene wyze ik my by haar zoude rechtvaardigen; ten laatften bedagt ik, om in myne redenen eene ingebeelde gefchiedenis te mengen, in welke ik eenen jongeling fchetfte, die door droefheid en berouw geheel ter nedergeflagen was, dewyl hy eene niet te bedwingen liefde had ingevolgd, en dezelve aan eene jonge juffer, die even deugdzaam als fchoon was, gefchreven had. Aanftonds valt my de braave Kersan in de reden : — en had de juffer dien brief aangenomen? Neen, gaf ik ten antwoord. Zeer wel gedaan, zegt de rid^ B 5 der;

Sluiten