is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tydkorting aan den IJssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ug ClarettEj of het

en ongelukkig is 'er niets, dat meer door hem word verwaarloost.

Zie hier die beide ftukken, zoodanig als dezelven my zyn medegedeeld.

Brief van den baronnet Borston aan den ridder Digby.

Gy zyt myn vriend, ridder: lees metaandagt, overweeg eiken regel met oirdeel, en beflist hec geluk of oDgeluk van myn leeven, jaa, van geheel myn leeven! dan bedenkt wel, dat ik u myn gantfche hart vertrouwe, en dat uw hart dat moet beftuuren, en verlichten; met één woord, dat het over myn lot moet befchikken. Ridder, ik ben zoo verliefd als ik nog nimmer geweest ben. Die verbaast, dit verftomt u zekeriyk! dan zulks komt roy niet vreemd voor; ik zelv' ben niet minder verwonderd over 't geval dat my is wedervaaren. Kon ik, naa de droevige ondervinding, die ik heb moeten ondergaan, nog liefde gevoelen, aan derzeiver zoetheid geloof flaan, en my geheel en al daar aan overgeeven? dit is juist dat gene, waar voor ik my het meest mo^st wagten, en dat my egter thands is overgekomen. Maar waag het niet my te veroirdeelen , eer gy een omftandig bericht gehoord hebt van de gebeurtenis, die voor uwen vriend van zoo veel belang is; ö! jaa, ik ben ten vollen overtuigd van uwe goedkeuring. Wysgeeren, befchouwendezaaken niet eveneens als het dom gemeen, dat alleen met de oogen der dage. lykfche gewoonte ziet: gy zult my tleze uitdrukking