is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tydkorting aan den IJssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24<S Het hvisj'eïyk geluk, gefchetst in de

overledene gade uit zyn hart; verkoor, om zich op de zusters te wreeken, een arm maar deugdzaam en zeer fchoon meisje, om mede te leeven; gaf aan twee dogters eene braave opvoeding, en huuwde dezelve aanzienlyk uit, doch ftierf eindelyk van droefheid over het wangedrag van een zoon die hem het leeven bitter had gemaakt, en die, jaaren naa zyn vaders dood, in de jammerlykile ellende, en in de ysfelykfte wroegingen over zyn wangedrag omtrent zynen vader , fneuvelde.

Het huisfelyk geluk, gefchetst in de ledryven vav een welgeregeld huishouden.

Mynheer'

„ De reden dat gy federt de laatfte vyf weeken „ niets van my gehoord heht, is, dat de lieden, „ by welken ik my bevonden heb, al myn tyd en „ oplettendheid naar zich getrokken hebben. Mis„ fchien zult gy verwonderd zyn als ik u zeg, dat ,, ik my een geheele maand by onzen ouden vriend, „ den predikant van L.*** en zyn eerlyke vrouw, 3, heb opgehouden."

„ Gy weet met welk een medelyden wy gewoon „ waren aan hem te denken; hoe beklaagden wy „ een man, die vry veel met de wereld op had,

en fteeds de vermaakelyke hoop in zynen boe„ zem voedde, van t'ecnigen tyde een goed figuur

>»ia