is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tydkorting aan den IJssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

248 Hei huisfetyk geluk, gefchetst in de

muur, met vrugtboomen wel beplant, omvangen, De rivier, die deze kleine plaats bynaa geheel om, ringd, verfehaft altoos visch in overvloed. Men vangt 'er onder anderen haarfen, van vier tot een in een pond. Voor het huis, is een klein plein dat met boomen beplant is; en achter hetzelve, een plaats met hokken ruim van vogelen voorzien ; roet een fchuur, koeftal en karnhuis. Aan het eind van den tuin, gaat men over een' draaibrug, op een fmal fmkje lands, daar drie of vier jonge verkens, gehouden worden ; dezen worden hier gemest, eindelyk voor het huishouden gefiagt, ingezouten en gerookt; en in myn gantfche leeftyd heb ik geen beter rookfpek gegeeten, dan hier.

In hun zevenjaarige afzondering, hebben zy bunn' kleinen grond zoodanig met goed overleg beplant, dat gy u naauwlyks iets fchooners zoud kunnen voorftellen. Van de velden, die allen by elkander leggen, is een gedeelte gefchikt om twee paarden en even zoo veel koeijen op te weiden, en de rest tot bouwland. Alles wat zy bewerken gedyd onder hunnen handenarbeid. De haagen, die zy allen zelv' geplant hebben, zyn de digefte van 't gantfche landfchap, binnen dezelven is een zandpad, dat tusfchen een dubbele rei van heesters loopt, die zelden ten eenenmaalen zonder bloeifel zyn. Het voortbrengfel dezer velden leevert hen overvloedige middelen tot brood en bier uit, fchie» tende jaarlyks nog een goed deel over. voor den armen , wier voornaamfte weldoeners van. de geheeie 'naabuurfchap zy zya. De man brouwt, en l'tóiiirtJ de