is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tydkorting aan den IJssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2j2 Hit huis/elyk geluk, gefchetst in de [je.

gen, wanneer zy wisten dat ik hen zien tonde; ik heb hen wezentiyk in gantsch andere om handigheden befpied, en ben getuige geweest van zulke woorden en louken, die •my als buiten my zeiven voerden.

Met dit paar en in dit verblyf, heb ik myn tyd döorgebragt, federt gy de laatftemaal van my hoorde. Hoe gelukkig,'behoef ik u niet te zeggen ; kom oirdeel 'er zelv' van; zy noodigen u hartelyk.

Een zaak heb ik vergeeten U te berigten; het maakt geen gedeelte van hun geluk uit, dat zy zich vergelyken by de rest van de wereld, die de gefteldheid mist om zich zeiven te kunnen genieten gelyk zy doen; het word 'er eer door verminderd dan vergroot; hun eigen gelukzaligheid komt uit hun eigen hart voort'; zy vinden alles wat zy wenfchen in het gering inkomen van vyf honderd guldens, en het bezit van elkander; zy roemen zich zeiven niet, noch verachten een ander; zy vreezen dat ik zoo gelukkig niet ben als zy, maar onthouden zich wel van my te raaden om my af te zonderen, gelyk zy gedaan hebben. Ik liet by myn vertrek een quitantie van honderd guldens, op een naabuurig korrespondent in myn kamer leggen, geflooten in een brief van dankbetuiging voor de beleefdheden die my bewezen waren; maar dezen morgen heb ik dezelve te Z... terug ontvangen, op eene wyze die my nog grooter vermaak verwekte, dan hun gantfche gedrag. Onze vriend bedankt my voor de gunst die ik voorgenomen

had