is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tydkorting aan den IJssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£>e onfchuld door. marfchyhlykheid &Ci g5?

fien; zoo dikwils de^bewustheid van zulk een daad verrigt te hebben in de ziel van een redeiyk we-eu opwelt, moet zulks met vermaak verzeld gaan; en die voldoening en heimelyke goedkeuring te we*e brengen, welke begeerlyker is dan goud en alle de vermaaklykhedeh van de geheele wereld,

De onfchuld door waarfchynlykheid in leevem. gevaar pebragti

Hoe gevaarlyk het is, iemand zelvs op de tasi* baarfl-e waarfchynlykheden, inzonderheid , wan. neer he.t op 't leeven aankomt te veroirdeelen, ölyfct uit her geval van eenen arbeider te Taunton, m het jaar 1749 voorgevallen, wegens een möord aan een fehepen van die ftad gepleegd, waar over ny gevat wierd en in het verhoor gebragt * alwa»« de knegt van zekeren landbouwer uit de naabuurfchap onder ééde getuiede; dat hy en de gevan. gen, den morgen; op welken de moord gefchied was, voor zyn' meester in 't veld gewerkt hadden j dat, zoo haast het licht was, zy begonnen waren mest te vervoeren, die op een' hoek van het iand leide. Dat hy getuige de kar gedreeven èn de mest over den grond verfpreid had, terwyl de gevangen' de andere kar vulde; dat, roen hy ten tweedenmaale met zyn voertuig terug kwam, hy de andere kar gelaaden vond, en den gevangen bezig zag met een gewond man te befchouwen, die te-

III. Duel R

* gen