is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tydkorting aan den IJssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefdaadige trouw en vuige mededoogenloosheid. iro

en als hy zynen weg weder wilde vervolgen, zetten zy zich beiden tegen dit befluit. Waag het niet! fprak de jongeling, zie de hemel is overal met wolken omtoogen , de dag fpoed ten einde; fneeuw, koude en nagt konden u te gelyk overvallen; blyf ten minften dezen nagt over by ons! Myn moeder zal u een flaapplaats bereiden; ons vuur zal u verwarmen, en wat onze armmoede vermag, zal u te gebieden ftaan. Blyf en verzorg uwe vermoeide leden! morgen, zoo draa de zon over gintfchen berg ftaat, kunt gy tot de uwen wederkeeren, en ik wil u derwaards geleiden. Cleonthes bedankte, voor de vriendelyke noodiging; doch geene beden bewoogen hem langer te vertoeven. Myne zoonen, fprak hy, zullen verlangende op my wagten , en my zekerlyk tegen* komen; de weg is flegts kort, en ik kan de gedagten niet verdraagen, dat zy zich over myne lange afwezenheid zouden ontrusten ; zy beminnen my, en het ware onbillyk door myn gedrag te veroirzaaken, dat die liefde hun gevoelige fmarte aandeed ; indien ik vertoef, zullen zy dezen nagt, zonder flaap en rust, in duizend zorgen over hunnen vader doorbrengen; vaart wel! ik heb gezien dat uwe harten door broederliefde, grootmoedigheid , medelyden en weldaadigheid zyn ingenomen ; de Hemel bekroone deze deugden met zyne gunst! Hy zegene u met gezondheid en voorfpoedJ vaart wel!

Dus vertrok hy, vervuld met dankbaare naagedagten, en hy was naauwlyks uit hun gezigt, als H 4 40