Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 De flandvastige liefde, gefchetst in de

van uwe zwakheid te maaken. Dewyl myne „ dogter thans met meer met u ge'yk is, mag zy „ zelvs niet eens denken om uwe hand aan te neemen, en ik houd my verzekerd, dat zy over dit onderwerp eveneens denkt a's ik: is het niet ,, zoo, N:na?" Nina beantwoordde deze vraag alleenlyk met eene diepe zugt. Lorezzo wilde het woord opvatten. — „ Mynheer, ik zal am „ de vervoeringen der liefde geen gehoor gee„ ven; ik zal den raad der rede, der billykheid, ,, en der eer opvolgen, en van het gene deze my „ beveelen, zal ik nimmer een' enkelen ftap afwy,, ken; en wees verzekerd, dat myne dogter myn j, voorbeeld zal volgen."

Lorezzo vleidde zich, dat hy de tegenkanting van den ouden man ligteiyk zou verwinnen; hy zag niet ééne hinderpaal in het gantsch geval; alles fchynt ligt in de oogen van een' minnaar; hy durfde alles hoopen van de tederheid van zyne moeder; htt vüürig verlangen om zyn gelukte bevorderen, datzy htm had laaten biyken, zou haar, dagt hy, niettegenftaande het onderfcheid van den rang, overhaalen om haare toeftemming tot zyn huwelyk met Nina te geeven. Kort hier op ontving hy een brief van do prinfes, waar in zy hem meldde, dat haare gezondheid begon te herftellen, dat zy hem welhaast by haar dagr te ontbieden, en hem in den rang, die hem toekwam , hoopte te vertoonen aan Palermo en geheel Skiliën. Thans gaf de jongeling zich aan de (treelendfte denkbeelden over: — „ het zal my dan mogen gebeuren

„ aan

Sluiten