is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tydkorting aan den IJssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der vrkndfihap orir de Liefde.

gezondheid, weder te fchenken , niet waar?

O hemel jaa! Nelson, ik zoude zelvs myn leeven gaarne daar voor opofferen." — Gy kunfe my met minder geneezen; luister toe: onze vooroirdeelen zyn misfchien onrechtvaardig, en onze beginzels onmenfchelyk; maar een braaf man is daar de flaaf van. Ik ben van myne kindsheid af de vriend van Blanford geweest. Hy maakt even goed ftaat op my, ais op zich zeiven ; en het verdriet van hem een hart te ontrooven, waar van hy my tot bewaarder heeft gefield, delft dagelyks myn graf. Girdeelt zeiven of ik my te fterk uitdrukke. Ik verberg u den oirfprong niet van het vergif dat my verteert, gy alleen kunt 'er de krags van beneemen. Ik eisch zulks evenwel niet, gy zult altoos vry blyven ; maar men zoude te vergeefs een ander hulpmiddel voor myne kwaal zoeken. Blanford ftaat op het punt van te komen; zoo hy iets gewaar word van uwe verwydering voos hem, zoo gy hem die hand weigert die hem zonder my zoude zyn toegedaan, zoo zyt zeer verzekerd, dat ik zyn ongeluk en myne wroegingen niet overleeven zal. Deze omhelzingen moeten ons affcheid zyn; raadpleeg u zelve, myn lieve kind, en zoo gy wilt dat ik leeve, zoo verzoen my wederom met my zeiven , en rechtvaardig mv jegens mynen vriend. Ach! leef, en befchlk over „ my," zeide hem Coraly, zich zelve als 'tware vergeetende; en deze hartbreekende woorden voor de liefde, herriepen de vreugd' in den boezens der vriendfchap,

P S » Maar/!