is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tydkorting aan den IJssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot inkeer gcbragt. $0

eenige bleef, die Feraldo iets van de deugd toevertrouwde.

Vlak tegen haar over woonde een ander koopman, Anionio genaamd, wiens zoon, Go^zales, deze fchoone heimelyk beminde. Zyn vader was in lang zoo ryk niet als E'eraldo, waarom hyzich van zyn liefde geen zeer gelukkig gevolg kost 'belooven. Feraldo begeerde nog meer dan liefde, deugd en overeenftemming van gemoed,'om zyn' dogter uit te trouwen. Gonzales had ondertusfehen gelegenheid gevonden, om aan zyne fchoone Leonora zyn' hamtogt te ontdekken. De liefde deed deze deugdzaame perfoonen weldraa overeenftemmen, en Gonzales droeg zyn oogmerk met de grootfte befcheidenheid aan zyren vader voor.

Antonio beminde zyn' zoon uit den grond van zyn harte. Hy beloofde hem zynen byftand, en vermaande hem flegts in zyn voorneemen behoedzaam te zyn. Hy wist zeer wel hoe weinig Feral^ do zich door iets anders liet beweegen dan door rykdom, en gaf zich, van dien tyd af, alle moeite, om zich door eenige gewigtige onderneeming te doen uitmunten. Een geheel jaar gelukte hem alles wat hy ondernomen had. Zyne fchepen kwamen met ryke voordeden terug, en Antonio werd onder alle de kooplieden met byzondere achting aangezien. Hy begaf zich in eenige genootschappen , die hunnen handel nog verder uitflrekten, en liet zich met Feraldo zelvs in eene byzondere onderneeming in. Feraldo zag Antonio reeds met andere oogen aan. Zyn geluk en verkreegen F 5 ryk>