is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tydkorting aan den IJssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot inkeer gebragu ot

Niemand kon hem befchuldigen, dat hy door verkwisting aanleiding tot zyn ongeluk had gegeeven. Zyn gedrag was altoos befcheiden gebleeven* Hy had nooit in zyne voorfpoedige omftandigheden iemand beleedigd, en gevolglyk geene vyan- ' den gemaakt. Alle menfchen beminden Antonio , en lieten zyn deugd het recht dat haar toekwam wedervaaren.

Deze rampfpoedige koopman behield zyn oprechtheid en eer, ook in 't midden van zyn ongeluk. Hy noodigde zyne fchuldëisfchers by zich, oopende hen zynè boeken , en leidde hen den gantfchen flaat zyner zaaken bloot. Dezen gevoelden medelyden met een' man, dien zy altoos bemind hadden ; zy flooten met hem een verdrag, en lieten hem eene aanzienelyke fom in handen, ten einde hem gelegenheid te geeven tot herftelling zyner zaaken. Hy vond zelvs vrienden, die hem daar toe nog meerder geld aanboden, en Antonio zou mooglyk weldraa zyn ongeluk weder te boven gekomen zyn, indien hy zich niet nog met Feraldo had moeten vergelyken. Het was geen geringe fom, die deze harde man van hem had te vorderen ; en de fchaade maakte hem- blind voor het ongeluk van Antonio. Hy zag in hem niets anders dan zyn' fchuldenaar, dien hy al zyne geftrengheid moest laaten ondervinden. Het was vrugteloos dat Antonio zich tot hem vervoegde, met al de ootmoedigheid die het ongeluk ons kan inbo. zemen; hy ftelde hem zynen ramp op de be* weeglykfte wyze voor.

»» Het