Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en viyheid, fomtyds ongelukkig is voor de jeugd. 23

Wat naargeestige omkeer van zaaken! In piaatfe van met oopen armen ontvangen te worden , ea dien vrolyken welkomgroet te hooren welken hy gewoon was, en nu met reden verwagten kon, vernam hy niets dan de grootlïe droefgeestigheid op alle de aangezigten van hen die hem wierden toegelaaten te zien; maar Erminia was zoo draa niet van zyne aankomst verwittigd, of zy floot zich ia haare kamer op, en was door geene redenen over te haaien om voor zyn gezigt te verfchynen. —> Ooi haar afzyn te verontfchuldigen, wendde men voor dat zy ziek was; maar dit had al de gedaante van een uitvlugt, dewyl de vryheid, waar mede zy met elkander gewoon geweest waren om te gaan, hem recht genoeg gaf om haar in haare kamer te mogen bezoeken. Hy beklaagde zich over deze verandering in haar gedrag, en twyffelde in 't eerst niet of dezelve was veroirzaakt door tusfchenkomst van een medeminnaar, dien zy boven hem begunftigde. — De waare reden kon egter, wat moeite men daar toe aanwendde, zoo geheim niet gehouden worden, dat 'er in 't geheel geengerugt van kwam, gelyk hy 'er in 't kort bewustheid van kreeg. Welk een verfchriklyke flag hem dit voorval toebragt, kan ligtelyk begreepen worden; nogthans herflelde hy zich naa eene korte overweeging van de zaak, begaf zich naar haar vader, en verhaalde hem het beklaaglyk nieuws dat hy gehoord had, maar verzekerde hem te gelyk, dat, eiewyl zyne liefde voor Erminia voornaamelyk op haare deugd gegrond was, die het ondergaan

van

Sluiten