is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze tydkorting aan den IJssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 Treffend voorbeeld van vaderliefde

„ len de dieren in het woud overvalleD, den byl ,. behandelen, en den vyand ontbekkeneelen. — ., Wat waart gy, toen ik u in myne hut bragt? ,, uwe handen waren die van een kind ; zy dienden 3, noch ora u voedzel te geeven, noch om u te ,, verdcedf en; uw ziel was verduisterd door den 3, nagt, gy had geen kennis van eenig ding, en gy „ zyt voor alles wat gy zyt, aan my verfchuls, digd. Zult gy nu ondankbaar genoeg kunnen ,, wezen, om u met uwe broederen te verecnigen, 3, en de ftrydbyl tegers ons op te heffen."

De Ehgeïschman viel 'er tegen in, met betuigingen, dat-hy liever duizendmaal zyn leeven zou willen verliezen, dan het b'oed van een Abenaki te plengen. De wilde lag beide de handen op zyn aangezigc, buigende zyn hoofd over; eenigen tyd in deze houding gebleeven zynde, zag hy den Engelschman fterk aan , en vroeg hem, op een' toon, in welken droefheid en tederheid was gemengd:,, hebt „ gy een vader?" hy leefde, was het antwoord van den jongman, toen ik myn vaderland verliet. ,, Och hoe ongelukkig is hy," riep de wilde, — en naa een oogenblik zwygens, voegde hy 'er by: „ wist gy dat ik een vader was? — dan nu ben ik

geen vader meer. Ik zag myn' dierbaaren zoon ,, in den ftryd valien; hy Hond aan myne zyde; ik „ zag hem fier ven als een braaf man, en hy was

met wonden bedekt, toen hy viel; maar ik ,, wreekte zyn' dood; —■ jaa, dat deed ik." — D :ze woorden fprak den ouden man met een Herken geestdrift en nadruk uit, en alle zyne leden

tril-