Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middel cm de dogters zoo wel als de zomen £fc. 241

daardheid, den zak, met de gouden (tukken gevuld . van onder zyn fopha, en voerde den ryken mm. die hem daar mede had zoeken om te koopen, op een volerndigen toon te gemoete: ,, gy „ hebt in het rechtsgeding groovelyk misgetast, „ want, indien de arme man geen getuigen ten ft zynen voordeele konde bybrengen, kan ik 'er ,, ten minden vyfhonderd aanvoeren!" —— Hier op (meet hy, met alle teekenen van verontwaardiging, den zak gelds van zich af, en wees het huis den armen klaager toe.

Middel om de dogters zoo wel als de zoonen te doen erven.

Ingevolge de Salifche wet onder de Franken, was het de vrouwen uitdrukkelyk verboden Janden te erven; doch wy leeren uit Marculfüs, dat dez» wet welhaast krachteloos gemaakt wierd door de volgende plegtigheid. De man, die zyne dogter op éénen voet met zyne zoonen wilde behandelen, bragt haar voor de kommisfarisfen, zeggende: „ myn dierbaar kind! eene oude en godlooze ge,, woonte belet eene jonge dogter de erfopvolging, ,, in de naagelaatene goederen van haaren'vader; ,, maar dewyl alle kinderen my even zeer gegee,, ven zyn door God, moet ik dezelve even zeer „ beminnen : overzulks is het myn' wil, myn

VIL Deel. Q „ waar-

Sluiten