Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELINGEN

OVER DEN

KLENEN OORLOG.

EERSTE AFDEELING.

VAN HET WERVEN EN DE KRYGSTÜCHT DER MAN» SCHAPPEN , IN EEN CORPS LIGTE TROEPEN , DAT UIT CAVALLERIE EN INFANTERIE BESTAAT.

XJy het oprichten van een Corps Ligte Troepen, heerst in den dienst van vele Mogenheden deze zeer kwade gewoonte, dat menden Officier, die zoodanig een Corps aanwerven en het bevel over het zelve voeren zal, vryheid geeft, om zo wel de Compagnien als de plaacfen van Officieren, tegens het leveren van een bepaald getal recruten te vergeeven, alzo het hier door onmogelyk gemaakt word, wanneer zoodanig een man zeer llerk zyn eigen voordeel zoekt, gefchikte en waardige Officieren te krygen; te meer, daar in zulk een geval de kundigfte, zoo hy van Rykdomme misdeelt is, voor den onkundigften die wel van geld voorzien is, moet agter Haan.

A §. 2.

Sluiten