is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over den militairen dienst in het veld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER KASTEELEN, ENZ.

199

kloeke Officieren zyn ter uytvoer gebragt, in de groodfte ftil te en beste order in het werk Hellen, en zynen Uvtgang naar die plaats neemen , waar heen men zich begeeyen wil. Doch men moet wanneer men een vyandelyk Wacht aantreft, niet fchieten, op dat daar door geen gerugc ontflaad , maar alles, wat zich verdedigen wil met den degen in de vuyst aanvallen , en ter nederftooten.

§. 22.

Deeze onderneeming, wanneer hy met de behoorlyke kloekmoedigheid en voorzigtigheid gepaard gaat, kan nimmer flegt uytvallen. Ik wil ten dien einde één voorbeeld van één der kundigfte Generaals, die ten voordeden van Vrankryk na een Turetwe en Conde gevogten hebben, alhier ter nederftellen. De Heer van Folard geeft ons het zelve aan de hand, en ik zal, op dat het zelve niet van zyne waarde verliest, my van die woorden zoo als dezelve in het Duitsch zyn overgezet, bedienen.

§• il'

,, Deezen grooten Meester in de kunst des Oor„ logs zegt: het jaar 1705 geeft my een voor,, beeld aan de hand , van het verdedigen van een „ Huys in het Koningryk van Poolen, die even „ zoo moedig, als ergens een gevonden word,en ,, daarom zoo voortreffelyk is om befchreeven te

worden. Ik vernam dezelve by myn doorjeys „ door Pruyzen van een Officier, die niet het minN 4 „ ften