Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PELEW EILANDEN. 107

gekend en tot zulk een trap van volkomenheit gebragt is , geholpen wordende door zulke uitmuntende inflrumenten, kan men niet als met aandoeninge gedenken aan het lyden van hun, wier ziekte of gebreken aan de behandeling van een Chirurgyn van Pelew moeten overgelaten worden.

Wanneer de jol met den Heer Sharp en Thomas Rose (hebbende de Heer De vis verkozen by den Koning te blyven tot zyn togt naar 1-elelew) terugkwam, bragt dezelve mede patatten, fuiker gebakken en vyf jonge wilde eenden, het eenig gevogelte van dat foort, 't welk ons volk in deze landftreken gezien had. Thomas Rose verhaalde aan den Kaptein, dat de reden, waarom Abba Thulle hem genoodigd had, was, om hem over verfcheiden dingen, betreklyk de Engelfchen, te ondervragen, en om van hem een berigt te krygen van de verfchillende volken, met welken zy in oorlog waren.

Zondag den 2(5. Het fchip, tot hun aller groote vreugd, nu van buiten geheel afgewerkt zynde , begon men dezen morgen met de gemaakte gragt op te vullen en den dam op te ruimen: dit was een zwaar werk, nadien de dyk zoo vast en flerk geworden was, als of de natuur denzelven gemaakt had : ook haalden zy de pinnas 'er uit en maakten dezelve weder tot gebruik bekwaam. - • Terwyl zy hier mede bezig waren, zagen, zy tien kanoes de haven in komen : zy kwamen van het land, dat ten Zuiden gelegen was : in het eerst dagt men, dat zy van Pelelew kwamen, doch naderhand verflond men, dat zy vreemdelingen waren, welke zich gingen voegen by Abba ThulIE. — Zy gaven ons volk eenige patatten, doch van een

Bb 3 vex>

Sluiten