Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAFANAPATNAM. 225

Heden, op myn aanfpooring tot meerderbedryf, antwoorden: dat zy hunne rekening daar by niet vonden. Niet tegenftaande dit, hoop ik dit ftuk bloeiender te zien, en de Inlandfche Schippers te beweegen, op hun te rug-reys,die zy altyd ledig doen, Koorn van de Kuft hier te brengen.Voomamentlyk hoop ik dit, door fterke verzendingen en verhindering van den Sluikhandel, te bekoomen. Inzonderheyd indien myne geringe maatregelen hulp vinden, en met de nodige middelen onderfteunt worden. De geleegenheyd tot den Sluikhandel in dit Kommandement is ongemeen groot, dewyl het vaarbaar waater zig zo ver uitftrekt, cn de itranden zo gemakkelyk kunnen genadert worden, van Trinkonomale af, tot aan de hoek van Karedivu. (een Eyland, dat voor de Refidentie Kaits legt) en van de hoek van Kallmune tot voorby Manaar heen. In de eerfte ftreek zyn verfcheyde Zeeboezems, die men met de Compagnies gewoone floepen, en andere Vaartuigen niet bevaaren kan, dog het is de plicht van het Wacht-Schip, op begeerte voor de beftemde prys,alie moeiten zig te geeven, Het zoude dus de koften ,en moeiten wel waardig zyn, eenige byzondere Vaartuigen om daar te kruiflen., te laaten maaken; van licht hout , met voorraad voor de manfehap voorzien, teevens zo dat men riemen daar op gebruiken kon, op de wyze van een Galey of ander fnel zeylend Vaartuig, om zo we! by ftil als by winderig weêder voort te konnen koomen, en de moeraffige plaatfen des nagts te konnen bezoeken. Deeze Vaartuigen zouden met beeter gevolg, hetgeheele jaar door,het ftrand bevaaren konnen, namelyk in de ZuydMouflbn van Trinkonomale tot Karedivu, en de p Noord-

Sluiten