Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

het is even veel welken Meridiaan men daar toe neemt, want men heeft maar andere plaatzen, welker lengte bekend is, met dien Meridiaan te vergelyken.

Tot heden toe is men niet in ftaat geweest, om zodanige Horologies te zamen te ftellen, zoo, dat ze in een generaal gebruik hebben kunnen worden gebragt. De Heeren Harrisson in Engeland en Berthouo in Vrankryk, hebben het onbegrypelyk verre gebragt, doch het is te denken, dat hunne werken meer als gedenktekenen van hun fchranderheid, dan tot dagelyks nut der zeevaart zullen dienen.

De Eclipfen van Zon en Maan, zyn dienftig, om op het vaste land de lengte te bepaalen, en dezelven van verfcheidene plaatzen daar door vast te ftellen : doch zy gebeuren te zelden, om'er eenig nut op zee van te hebben.

De Eclipfen van de Satellieten van Jupiter, gebeuren wei dikwils; doch nademaal men dezelve met Telescoopen moet obferveeren : kan men ter zee, door de beweegingen der Schepen daar geen gebruik van hebben. Het was te wenfchen, dat de Zeelieden, wanneer zy op eenige plaats waren, de gelegenheid, om aldaar obfeivaties te reemen, nooit verzuimden , ten einde langs dien weg, zo veel in hun vermogen was, accurate A 3 leng-

Sluiten