Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. j

ANTWOORD

O P D E

VRAAG:

2/ <fe algemeene Grondregel der Hydrometrie , dat de grootfie diepten fleeds- op de naauwfte plaatjen der Rivieren bevonden morden, inrgelyks toepasfelyk op de Zeeboezems, gelyk bet Ye , alwaar de firoom door de Getyën veroorzaakt word? enz. enz.

Ieder , die ooit zich op eenige Weetenfchap toegelegd heeft, zal met my erkennen, dat hy altoos een byzonder genoegen, eene zekere voldoening by zich zelve ontwaar werd , zo ras hy in zyn onderzoek een' duidelyken en algemeenen Regel ontmoette, welken hy in vooikomende gevallen, toepasfen kon > en die derhalven door hem als eene wisfe bezitAa ting,

Sluiten