Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAARNEMINGEN

NOVEMBER

«a- Baro. 'Iber- Kragt en St. Lugtsge- i Re»en

gen j met. | mom. | der Wind. | ftddheit j in Lynen.

29. t >, O 4 Betr. eyfel 17 - * 29 ONO 4 - __ƒ__

" '| £ «O 4 --meeuw é

' 3f 4 " Betrokken

fï8 - 4Ï 4 NW 2 .

- " 3 o -

6 3i ZO 2 -■

19 " 34 33 2 Zeer betr.

" e. 3* O 2 Betr. regen I

-ia ifs ONO 2 Betrokken 1

20 - 2 34 — 2 m|st N£

- 34 .-4 NO a Betrokken

- 64 34 ■ a .

*I - 7l 34 2

- 9* 34 Na

- 9t 3+1 NW a —

32 - li? 37 .... o Omtr helder

- i'| 34 .... o Heider N. licht

30. 5 ' 32 ZO 2 Betrokken

23 - 4 3Ö 02 _

- \ J+ 2 Omtr. helder

4 .3' 2 Betrokken

24 29.(l| 341 2 Zeer betr.

- u? 33 ONO 2 Betrokken

- n| 3»| 2 t

25 " " 34 O a

- lo| ii\ 1

, ■» 9f 33 — *

.20 - 8f 38 a Zeer betr.

* 8i 37I • 1 Betr. regen I

- 10* 38| ZZO a -— mist 8

27 - 11 40 a ,

- 9l 36 ZO a Zeer betr.

- 9 40 2

28 - 8* 47 2 ED(£

- /I 43 Z 2 Betr. regen

- 9+ 7 ZO 2 Betrokken f

29 - 9* 40 O 2

- 7| 4r ZO 1 regen

- 51 41 x Becrokken 2

30 - 5 41 OtZ 2

- 37 ZO 2

Hoogfte Barom. 30 D. 3J L. Hoogfte Therm. 47 J

Laagfte dito 2y - o Laagfte dito 20 C Gr.

Middelb. dito 29- 7J Middelb.dito 33JV

Gevallen Regen 17 Lynen.

Uitwaasfeming wegens Vorst niet waargenomen.

Sluiten