Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 BESCHRIJVING der

publiek, en gaf, begunstigd door het lot des oorlogs, dat de Oostenrijkers en Pruisjen ongunftig, maar daartegen den Franjehen zo voordeelig was , dat zij welhaast geheel Braband magtig werden, zeer fterke Decreeten uit; zo wel wegens de opening van de Schelde , als wegens het onderfteunen van andere Volken, die hun hulp zouden willen inroepen; ook verloor de geweezen nu vervallen verklaarde Koning , met zijn gezag, ook zijn Koninglijken tijtel; en moest dien in dien van Louis Capet zien verwisfelen , terwijl men hem inmiddels in fteat van befchuldiging ftelde ; gelijk hij dan ook den nden December voor de Balie ter verantwoording verfcheen, 't welk den zóften nog eens herhaald werdt, zodanig liep dit jaar in geduurige onrustige Vergaderingen, en zelfs tot daadelijkheeden uitberstende gefchillen der Leden van de Conventie , ten einde.

Het jaar 1793 "'et z'g reeds voor den Koning als doodelijk kenmerken, toen men den ï/iden Januarij hem aan Hoog Verraad fchuldig verklaarde, en den iSden de doodftraf over hem gedecreteerd werdt, waarop de Koning, bij een' brief, Appel aan de Natie verzocht aanteteekenen, dat hem echter geweigerd werdt; 't welk ten gevolge hadt, dat de Koning op den ziften Januarij des voormiddags omftreeks half elf uuren, op de plaats der Tuilleries, opentlijk onthalsd, en zijn lijk vervolgends in natte kalk gelegd zijnde, naar buiten op eene kar weggevoerd werdt. Tot hiertoe zullen wij de Franjche Gefchiedenis vervolgens

Sluiten