is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der stad Parijs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stad PARIJS. I05

om groote fchatten opteleggen ; deze nu, gevoegd bij de ledigheid , bedorven doorgaands de zeden; men wil althands, dat zij zig tot groote ongeregeldheeden overgaven , immers hunne befchuldigingen waren niet minder, dan van Toverij, onnatuurlijken • wellust, aanbidding van den boozen geest enz. weli ke zelfs tot in het ongeloofelijke en belagchelijke i- liepen ; zo dat veelen denken, dat hunne rijkdommen n hen in de oogen der overige Geestelijkheid wel s meest misdaadig maakten; wat 'er ook van zij, Paus r Clemens V. en Koning Philips de Sclwune begonï nenhen, op de veele aanklagten die men tegen hen g opmaakte , te vervolgen, cn hunne orde te vernietigen, zo zelfs, dat men terftond negenenvijftig hune ner Orde, op liet Plein dat thands den naam van la S Place Dauphine draagt, aan de brandpaal door een e langzaam vuur, het leven deedt eindigen; op verfcheiden Ie andere plaatfen der ftad rigtte men nog diergelijke grouwelijke tooneelen met hen aan. Jacques de Molay , Grootmeester dier orde, onderging naa eene zevenjaarige gevangenis in 1314. in tegenwoordigheid des barbaarfchen Konings en het geheele oni- menfchelijke Plof, ter zelfder plaatfe, waar zijne Ort desgenooten den dood ondergaan hadden, hetzelfde j. }0t. Men wil dat deze ongelukkige ftervend den :t Paus en Koning, beiden met veel naadruks, voor den ie Richterftoel van God uitdaagde, immers het is zeen ker , dat de Heilige Vader nog binnen de veertig , dagen, en de Koning nog vóór het einde des jaars [G 5] die,