Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. g

voor het algemeene belang dienftig of nadeelig zy. Elk Burger behoort te weeten,niet alken wat eené bekwaame (trekking hebbe tot den bloei en voorfpoed des vereenigden Lichaams; maar ook, door welke fehokken en beroerten het gepaste evenwigt en de rust kan vernietigd of geiloord worden. Staat* kundige redeneeringen hebben, in de daad, ten deezen oogmerke* haare nuttigheid; maar doen zy ; zo als de menfchen thans zyn, by hen evenveel af als de Historiekunde ? Met fpreekende voorbeelden leert hun deeze de gegrondheid van Necrlands Zinfpreük: Eendragt doet groeien, maar T-wee" dragt bewerkt den ondergang. Zy leert hun, hoe zeer opfchuddingen en beroerten het Lichaam fehokken en fchudden, deszelfs deelen uit elkander werken, en hec in gevaar brengen, ja dikmaais ten gevolge hebben een volkomerten ondergang. Zy gebiedt dus, als eert onvermydelyken pligt, aan elke Lid der Zamenleevinge, eene heilzaame eensgezindheid te kweéken en te handhiaven, en alle aanleidingen tot opfehudding en geweld zorgvuldig te vermydem

Geen gewest is 'er op den aardbodem, of 'er zyn veelvuldige onlusten en beroerten voorgevallen. De Nederlanden gevoelden insgelyks, herhaalde reizen, de zeer gevoelige aanvallen deezer ziekte des Staatkundigen Lichaams. De onrustige1 Herfstmaand deezes jaars (1786) deedc 'er my aan A a ge*

Sluiten