Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND.

23

\ platte land, door jan van geel opgeruid, waren , ten getale van drie honderd, reeds In aantogt na de ftad; doch het gebeurde aldaar verneemende , keerden zy te rug. Zo deedt ook een grooter getal, 'savonds vóór denaanflag,naaboomfluiten , voor de ftad gekoomen; deeze zeilden na Engeland.

Drie dagen naa dien verfoeielyken toeleg ontvingen elf oproerigen hun vonnis. De borst Wierdt hun leevende opengefneeden, het hart daaruit gehaald , en hun in 't aangezigt gefmeeten: waarnaa ze onthoofd en gevierendeeld, de hoofden op de poorten op ftaakén ten toon gefteld, en de deelen daar büiten gehangen wierden. Eenige vrouwen, diens toelegs bewust, wierden verdronken, of in haare deuren opgehangen, andere gebannen.

Terwyl men bezig was met het uitvoeren van dë bovengemelde ftraffen , vondt men in de Oude Kerk een 'brief, behelzende eene ernftige waarfehuwing aan \ Geregt voor eenen nieuwen aanflag der Wederdóoperen. De Schryver beleedt, herdoopt te zyn, doch geen deel te willen hebben aan eenige oproerigheid. Dewyl hy zynen naam hadt verzweegen , wierdt hy zedert, by openbaare afkondiging, genodigd, zich nader te openbaaren, met belofte-van vergifiènisfe, indien hy<; over zyne herdooping; berouw betoonde. Doch* 't zy uic wantrouwen op de Regeering, of orri

Sluiten