is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND 23*

trekken, om den voortgang des gewelds te be-, .dwingen. Hy hier niet alleen veel flegt volk, maar ook eenige nieuwsgierigen uit de deftige Burgerye vindende, fprak hen allen aan met ernftige woorden, en beval eenen iegelyk zyns weegs te gaan : te meer , dewyl Hunne Wel Edele Grootagtbaarheden de Keure hadden ingetrokken. Alles vergeefs. Het antwoord was „ dat men „ zulks alleenlyk uitftrooide, om hen te bedrie„ gen"; werpende voorts eenen hagelbui^ van fteenen op het huis en op de foldaaten. Hier bij kwam nog, dat onder het gemeen verfpreid wierdt, dat in het huis van den Heer b ore el drie uit den hoop in hegtenisfe zaten. Niets baatten alle verzekeringen van het tegendeel; met geweld vorderde men hunne loslaating.

Kapitein spaaroog uit dit alles ziende, dat met goede woorden niets te winnen ware , gaf bevel aan zyne bende om zich gereed te maaken. Naa andermaal den woesten hoop tot ftilte vermaand te hebben, met bedreiging van geweld te zullen gebruiken, ingevalle ze niet gehoorzaamden, deedt hy het voorfte gelit losbranden, doch alleen met los kruid. Vrugteloos, egter, was zyn verzoeken en gebieden; de woede van 't gefpuis groeide daar tegen aan. Toen gaf hy bevel om met fcherp te fchieten; ongelukkig wierden twee onfchuldige aanfchouwers hier door doodelyk gep ^ kwetst.