Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23« Het BEROERD

vol onder den hoop gefmeeten hebbende, hierdoor te vvege bragten , dat de oproerigen over elkander vielen ; zodat de Burgers gelegenheid hadden om hen mee ftokflagen dapper af te rosfen ; 't welk, gevoegd by het fchieten , den woesten hoop eerlang van daar veridreef. .

Even gelukkig bleef het Huis van Burge.metrster de ka ze vry van plonderinge. Hec ontbloote zydgeweer, waar mede eenigen van 's Burgemeesters vrienden zich op en voor den iloep te weer ftelden , fchynt den fchrik onder de menigte gebragt te hebben. Een der huisbediendea ftelde zich te weer met een Braadfpit, daar een Kalffchyf nog aan vast was. Aan het Huis van den Burgemeester van Maarseveen en aan dat van den Onderfchout engel b rechts &Mzam men insgelyks met den ichnk vry. Desgelyks wierdt de moedwil aan het Rasphuis en den Bank van Leeninge by tyds gefluit.

Min gelukkig liep het elders af. De fnoode rustverstoorders , zich thans zat geplonderd hebbende , wierden nu ook bevangen van den lusc tot rooven en fteelcn , en om hunne beurs te mesten. In grooten getale ftreefden ze nu ma de St. Anthonys - Breeftraat, na het Huis van den Heere de pinto, in de wandeling de ryke Jood genaamd, die zich op dit pas, nevens

zyne

Sluiten