Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. 103

perfoonen, onder welke eenige voornaame lieden waren.

Dewyl de Gekommiteerden met dit Verzoekfchrifc alomme rond liepen , om ondertekenaars te winnen, kon zulks niet verborgen blyven voor de Regeering, die daarnaa het ondertekenen era(Hg verbood. Dit deedt in 't eerst het werk een weinig ftil (laan, doch naderhand dies te fneller loopen: zodat men eerlang ruim duizend naamen onder het Gefchrift las.

Omtrent dien zelfden tyd vervaardigden de Gekommiteerden een Verzoekfchrift aan de Heeren Gemeenslieden, ftrekkende om dezelve te beweegen ter medcwerkinge in het verzoek der Burgerye. Aan den voet deeze s Gefchrifts las men de woorden: vox populi vox dei; de fïemma des Volks is Gods ftemme. Van het eerfte Verzoekfchrift wierdt een affchrift ter hand gefteld aan den Heere jakob vos, Voorzittend' Burgemeester , en van het laatfte aan den Prefident der Gemeenslieden.

De Regenten , duidelyk begrypende dat alle wederftand aan hunne zyde niets baaten, en waarfchynlyk zeer rampzalige gevolgen zou hebben, befloot eindelyk genoegen te geeven aan de Gemeente, die zich daarop ftil en bedaard hieldt; naa, egter, alvoorens ontflag verzogt te hebben van allen , die voorheen , om het roepen van G 4 Oran-

Sluiten