is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïö2 Het BEROERD

fielden, zo veel overlegs, egter , bezaten ze, dar het werk te lang zoude aanhouden , indien ze dus gezamentlyk alle de Pagters, welke ze op hunne Lyst hadden , één voor éét gingen bezoeken. . Hierom verdeelden ze zich in benden, welke ze Ploegen noemden, ieder van welke gelyktydig een huis zoude aanvallen, om alzo te fpoediger gedaan werk te hebben.

Eene deezer Ploegen trok na het huis van den Pagter bun el, woonende op de Keizersgragt ' by de Ucrechtfche Straat, in welke hy zyne Stalling en het huis eenen uitgang hadt. Voor zich zeiven hadt hy Zout en Zeep, en met eenen j. ten dam de Grove IVaaren, nevens Turf en Kooien in pagt. Daarenboven dreef hy handel in Engelfche Manufaktuuren. Huis en huisgeraaden ondergingen hier wel haast het gewoone lot. Een goed getal flesfehen Jopenbier, welke men 'er in den Kelder vondt , floeg men te lyve; de overigen wierp men in het water, nevens veele fraaie gewerkte Stoffen en Rollen Floers. Eene niet onaanzienlyke Boekery, beftaande meest uit fraai gebondene Boeken, wierdt een prooi der befchreienswaardigfte fchendzucht. Een Mangel, waarin tien Steenen lagen, weegende ieder honderdvyftig ponden, f neeten vier Kareis, onder een vervaarlyken fLg, ten Zoldervenfter uit. Zelf rukte men de yzeren piaaten uit

de