is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. 193

de haardfteden, en wierp ze, nevens de opengefneedene Geldzakken, in de Grage.

Een zonderling Haakje van Godsdienftigheid vernam men onder het pleegen van alle deeze Godloosheden. Een Jongen, hebbende een grooten Bybel bemagtigd, wilde dien verfcheuren. Die zag een der Plonderaaren, ontrukte hem het gewyde Boek, en vermaande hem, onder her toe- , brengen van een zwaaren (lag aan deooren, zulk eene heiligfehennis in het toekoomende niet meer te pleegen. Voorts verzogt hy , aan eenen der Buuren, om het Boek in bewaaring te willen neemen.

Geen beter lot wedervoer eerlang der Buitenplaatze van runel , gelegen te Ouwerkerk aan den Arnftel; alles wierdt hier op eene jammerlyke wyze door de Boeren vernield en verwoest. De eigenaar moest nevens zyne huisvrouw aanfehouwer zyn van de plonderzucht en moedwil. Een mededogende Tuinm&i, die een menschlyker hart bezat dan alle zyne mededorpelingen, was de eenige, welke aan de Dochters van den ïleere bunel, voor eene wyl, huisves* ting verleende.

Eene andere merkwaardige plondering viel voor aan het huis van christoffel lublink, op de Keizersgragt by de Heereitraat. Niets wierdt hier gefpaard, 't geen de kragten der uitgelaatene

11. deel. N fchen-