Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao NIEUWE NEDERLANDSCHI

Arnhem .

„ zo wel tot neemen van kragtdadige maatrege„ len van binnen, als in 't byzonder tot het be= „ ramen van middelen van hulp van buiten; waar „ door de eerften gaande kunnen gemaakt wor„ den, en zonder welken de Republiek niet te i, behouden zal zyn."

HOLLAND.

'.Gka venhage.

Devoorflag, welke de Provincie Friesland te?, vergaderinge van de Algemeene Staten gedaan heeft tot het aangaan van eene verbintenifle met Frankryk,zal wel haaft by de Staten van Holland pn Weftfriefland in overweging'worden genomen zodra de Raadpenfionaris, die thands in herftel toeneemt, in ftaat zal zyn, de vergadering der Staten by te woonen.

t De Gecommitteerde Raden hebben ook aan Hun Ed. Groot Mogende berigt gegeven van den ftaat der Negotiatie van 12 milfioenen van 't afgelopen jaar, en verderstoeftemming verzogten verkregen om gebruik temaaken van'eene goede gelegenheid van 4000, 000 tot 2 en 1 half per Ct. te.negotieeren. Men befluit zo uit deze, als andere geldleeningen, die men wil dat optil zyn, dat men gezind is om den oorlog door te zetten. Utrecht, naar men meldt, heeft bereids geftemd in den aanbouw van de voorgeftelde 19 fchepen van linie; ook hebben de Heeren Staaten dier Provincie eene verhooging van belaftingen ingefteld , namelyk eene tiende verhooging van den twintigften penning op alle goederen, by

erf;

Sluiten