is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeventiende deel. MDCCLXXXII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ui NIEUWE NEDERLANDSCHE

Nyme.

GEN»

Advys yan Jr. v. d. Capellentot de Marfch, wegens N.Ame rika.

dat UEd. Mog. Gecommitteerdens ter Generaliteit behoorden te worden geauthorifeert , om namens deze Provintie ter tafel van Hun Hoog Mog. te dsclareeren, dat om de hier vooren aangerogene redenen, deze Republicq geen ftilüand van wapenen, geene afzonderiyke vrede, door Engeland aangeboden, kan aannemen: tevens met eene heufclie verklaaring aan haare Rus-Keizerlyke Majeheit, dat de Republicq gereed is om medé te werken tot het herftellen der ruft in Europa, zoo dra zy zal overtuigt zyn van de mogeljkheid om van haaren vyand te erlangen reparatie van zoo veel

hoons, en vergoeding van zoo vee! fchadens:

dat Zy geene vrede kan aannemen , dan overeenkomende met haare waare belangen , en te gelyk met die van haar Bondgenoten , met welke zy plegtige engagementen heeft gemaakt-, om den gemeenen vyand op eene glorieufe wyze tot reden te brengen.

Voorts Ed. Mog. Heeren!diende de Republicq van nu af aan bedagt te zyn , van zig nergens in te laten, dat by eene eventueele algemeene vrede, aanleiding zou kunnen geven tot herftelling van voorgaande Verbonden met het Ryk van GrootBrittanje, een Ryk dat geen Trachtten met ons gemaakt heeft, dan om des te gemakkelyker pretexten te hebben, om ons te kunnen mishandelen. — Waartegen het van .eene volftrekte noodzakelykheid is, dat dit gemeenebeft zig, op allerley wyzen de goede dispolitien des Konings van Frandryk trachte ten nutte te maken, om zo doende een altoosduurcnde vriendfehap cn goede verftandhouding met dat Ryk op de welmeenendfte gronden te veftigen, als het eeniglte middel, om onze Conftitutie, onze Vryheid, Aanzien en Welvaart, tegen alle verraderlyke geweldenaryen.onzer vyan« den te beveiligen , en voor verderen indracht in dezelven te bewaaren.

Dus doende en vercenigt met een magtig gemeenebest, dat zig aan het viortduuren onzer Vryheid