Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J AA RB UK KEN, Aprd, 178a. 51 r

knogt zyn, gebed veillokeh zullen worden, zoo dat voor den geruineerden handel dezer Republicq dan geenerley middel meer over zyn zal, om zig in zynen vorigen ftaat, vel "min in een meerderen bloey te berftellen* Redenen, waarom de. Supplianten zig met allen eerbied en uit nvertui-1 ging van het waaragtig belang, dat deze Provincie heeft in de Commercie met Noord-America, keeren tot Uw Edw Mogende, verzoekende, dat, het Uw Ed. Mog. behage, Hoogst derzelver Ge-' deputeerde ter Generaliteit, zoo ras mogelyk zy, te gelasten, om het aldaar wegens Uw Èd.Mog. daar heen te dirigeeren, dat den meergemdden Heer John Adams als Minifter Plenipotentiaris van de vereenigde Staten van Noord-America erkend worde, en de door dien Heer aangebucUu onderhandelingen vooitgezet en tot conclulie gebragt worden.

't Welk Doende enz.

Plet gevolg is geweeft, dat den 26 Maart deze zaak in overweging zynde genomen, de meefte Leden voor het erkennen van de omafhangelyk waren. De Raadpcnlionaris maakte wel eenige bedenkingen, om volkomen te befluiten , alzo de Heer eerfte Edele van Lynden afwezig was. Dog het rapport oi berigt deswegens uitgebragt, gunftig zynde. namelyk, om Noord-Amerika ten fpoedigftt voor onafhangelyk te verklaren , en den Heer Adams als Gezant van die Republiek te erkennen , en met denzelven Ipoediglyk een verbond van vriendfchap en koophandel tusfehen de twee Republieken te fluiten: is den 4 April door de Staten eenpariglyl Mm 2 be-

Vlis-

ï1ncen,

Req. der Kooplielen van ytisfin*en, we. lens N. Amerika.

Sluiten