Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, April, 1782. $13

en Fabriken wederom herfteld te zien: waartoe zy vertrouwen dat in deeze tydsomftardigieid zig voor deze Republiek niet alleen een al er aangenaamst vooruiczigt , maar een genoegzaam ze kere gek gentheid opdoet, in hel nieuwe Toneel des Handels, her welk de Vereenigde Staten var Noord Amerika hun ftaan op te leveren, en he' volltrckt belang, dat deezen Staat en Rfpubhtk beeft, om, door het zonder tyd verzuim aan te gaan van een G.m<i.ercie Tractaat, zi>^ met die Volkeren reverrinden; voor dat wy daarinne door Engeland geprtevenieerd en daar van uitgefloten wierden. De Supplianten hebber, vermeindm ueeze ook geenzints ft.il te mogen}blyven zitten, a'zo het eene beflifte zaak is, dat de^ze voorgemelte omftandigheden, voor den Handel en de Fabrieken deezer Stad en Provincie het zelve aangenaam en niet min zeker vooruitzigt oplevert. Zo als dit ten duidelykftenword erkend byonze naburen, als by het Requeft door de Kooplieden , Fabrikeurs , en Trafiquanttn van Haarlem geprefenteert, onder anderen fpeciad gededuceert word, dat behalven de by hen opgetelde, genoegzaam alle de Fabrieken van Utrecht in bloey zullen geraken. Daar de Supplianten dan in deeze voor hunnen Handel en Fabrik*n zo grootelyks geinteresfeert zyn, zouden zy hun aan een onverantwoordelyk verzuim fchuldig maken, ingevalle zy die hunne belangens, op den voet van hunne Landgenoten niet ter tafele van UEd. Mog. voordroegen. De Supplianten vertrouwen,dat zy zig mogen dispenseren , om in een meer beredeneert detail ter adftrudtie van.die hunne belangens in te treden, alsof zy wat de algemeene belangens dercommercierende Leden deezer Republiek betreffen, hen veilig mogen refereren tot die gfönden en middelen , welke by de Requellen van de Kooplieden, en Fabrikeurs, en Trafiquanten van de bovengemelde Steden gededuceerc en geadftrueert zyn Mm 3 gewor-

U

TliECHT.

Req. van Utrechtfche

Kooplieden wegens N. Amerika.

Sluiten