Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, April, 1782. 5*J

tannien en hare Volkplantingen op het vafte Land van Noord-Amerika, welke gewichtige omwenteling een aller voordeligflen invloeo op de Commercie van deeze Republiek in het gemeen, en dus oek als voorfchreve mede op den Handel en Fabrieken dzer Stad en Provincie hebben moet. Zo als daar toe bereids alh-er aanzoeken z\n gedam. Dat het mitsdien aan de ondergetekende, even aK aan die van onze naburen in de Provincie van H ïlland is voorgekomen, dat hoe zeer het belang van dit Ge r-eencbett en derzelver Ingezetenen vordert , met alle Volkeren een vrven handel te voeren, het zelve belaag in deeze tyds omftandi^eden voor al komt te verev Renen, het aangaan van een verbond van Koophandel met de Heer Adams als gcvolmagtigde Minifter van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Dat de noodzaaklykheid daar toe van te meerder gewicht word, als de Engelfche thans afgemat en uitgeput om dien onnatu-rlyken oorlog langer voort te zetten, wel ligt tot de vry erkenning van Amerika zouden overgaan , inzonderheid als zy kans zien om nog iets tot hun voordeel, ot tot nadeel en uitfluitinge van den handel yan onze Republiek te konnen bedingen, tot welk laaide men alle redenen beeft vaft te Rellen ,dat by hen niets onbeproefd zal gelaten worden. Lat dienvolgens het beraad op den voorflag van de Heer Adams , en om een Commercie 1 «ftaat njet Noord-Amerika aantegaan , alle mogelyke haalt vereyfeht. Het is in het vertrouwen op Uhd. Mog. zo zeer in verfcheidene opzichte betoonde Vaderlyke zorge, dat de Suppliamen de vrvbeid nermn de belangens van deeze Provincie en btad, aan UEd. Mog. met de vereUchte eerbie d voor te dragen, tevens met ootmoedig verzoek, dat ULd. Mog. de Heeren Gecommitteerdens ter Vergadering van de Heeren Staten Generaal, deezer frovincie, zullen gelieven te gelaften, wegeas deeze Mm 4 tr0'

U-

TRECHT,

Req. van. UtrechifcheKooplie den, wegens N. Amerika.

Sluiten