Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, April» H»2- ^7

öaan, dac zekerperfoon,zig noemende J. Adams , bv hern was geweesc,en ce kennen gegeeven had dït hy ontfangen had brieven van Credentie aan Hunne Hoos Mog. van de Vereenigde Staten van SS-Sneïika, met verzoek, om dezelve te. Kiste van Hunne Hoog Mog. te willen breneen: en hunner Hoog Mog. Refolutie van 9 Ja £71782, houdende nadere opening, vande Heer , freiideerende, dat gem. Heer Adams dj hem was geweeft, en geinfteerd had opeen Cathe eorifch antwoord, ©et opzigt tot het al of me frcèo eerën van deszelfs hier boven gem. Brieve van Credeïüe: alsmede Hunner Hoog Mog. Rc blutic van den 5 Maart laatftleden met het. geinfc teerde van Vriesland, houdende propofkie, 01 den Heer Adams als Minifter van het Congrc van Noord-Amerika te admitteeren.

Waarop gedelibereerd, tn gelet zynde , dat e Heeren S aaten van Holland en Weftvriesland, b derzelver Refolutie den 20 Maart ter General.te ingebragt, mede in de admisfie van voorn. He, SSxf als Minifter van't Congres van Noor Amerika, hebben geconfereerd,is goedgevon* en verftaan, dat de Heeren Gecommitteerden de zer Provintie ter Generaliteit zullen worden gea tSrifeerd, gelyk Hun Ed: Mog. dezelve autn tJeeren mus deezen, om zig, namens deeze Pr v n e , te conformeeren met de Refolutien d Heeren Staten van Holland en Weftvriesland, van Vriesland , en dienvolgens te conceateere dat de Heer Adams als Afgezant van de Vereen de Staten van Noord • Amerika worde erkend geadrmueerd: zynd* hun Ed. Mog; teffens> , gedagten, dat van hunner Hoog Mog. Refolut hier op tè neemen, kennisfe worde gegeeven < haare Rus-Keizerlyke Majefteit en andere N traale Mogendheden , met Communicatie 0 veel als nodig is) van de redenen , die hun H Mog. laartoe bewoogen hebben, en met de lte * fa Mm 5

TRECHT.

Bejl. der Staten Utr. wegens N.

1 Amiri-

r ka.

t \

i

s e

y

ic :r 1n

a-

0-

3-

er

m

1.

g-

en

an

ie,

.an

:u-

,00

og

rk-

fte

Sluiten