Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, i7«3- s>

trouw Regent, die zig zelve als een Reprasfentant, en dus als een dienaar des Volks erkent, zou durven Hellen en (taande houden, dat dit nimmer plaats kan hebben; maar dut in tegendeel NeerLnds vrygevogten Volkeren, Neerlands Aandeelers m een Gemeenebeft-Regeering ftilzwyg-mde dulden moeten, dat dit Land, dat al hun welvaaren, in den figtbaarfte afgrond van verderf geftort (laat te worden, om nimmer het hoofd weder optebeuren, —- over zulk een Volk te willen regeeren, vermindert by uitftek alle onze waardigheid. —— Dat de Barbaaren zoo denken, men geeve het toe, welke hunne mede broederen , als beweegende er alleen gehoorfamende ondenkende machines aan zien ; maar men plaatfe nimmer in dien rang de bevegters van Philip den II, welke de vryheid hut hooglte fchat rekenden. ~ Ik bidde U tog, Ed. Mogende Heeren, zoo wy nog eenige pry; Rellen in de confervatie dezer Landen, in het behoud v?n de waare vryheid, van nimmer het oo: te leenen aan zodanige Machiavelflhe fystemaas, maar dat wv integendeel alles zien voonekomen, wat de eysfclyke gevaaren en beroertens van eer wantrouwend Volk kunnen en vermogen: — dai wy tog middelen beraamen, door fpreekende da den tonen, door Cordaten Refolutien te neemen het vertrouwen, het geen 't Volk nog 'eenigfint op ons fchynt te hebben, daar door te vermeerde ren, en by aanhoudendheid levendig te houden

Die de ondervinding flegts raadpleegt, fa

Staten gefloont zien door beroertens, uit wan trouwen gereezen , en waar door tirannen zi£ trappen gevormt hebben, om ten troon te (ty

gen. ——- Dog laar ik verder gaan: Val

onze aangebrapte Quiotes en de Furuisfementen 't geen het zweet en het bloed is onzer ingezee tenen, is ons nog na verwagting geen het minlb nut gebleeken . - Neen, zelfs van de be

wyzen der gebruikte geldingen zvn wv tot hie toe ook verftooken gebleeven; —— de eer, d

Aas-

HEM.

Advys van JrvapZuylen van Nyeveldt,omtrtnd den brief van Zee* land.

i

L

i

Sluiten