is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Achtiende deel. MDCCLXXXIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

440 NIEÜWE NÉDERLA NDSCHE

Am-

SïEjLS)AM.

HOOG

„ fchen gemelde Ryk van Groot-Brittannien ,, en dezen Staat zyn gefufpendeerd, zo ge„ lasten wy Ulieden by dezen het Engelfche a, Schip, genaamd 'In. N. en gecomman„ deerd door Schipper N. N. vry te laa'ten „ pasfeeren, zonder hetzelve eenige hinder of „ molefte te doen of te dulden dat aan hetzelve gedaan word, maar veel eer des noods aan hetzelve alle hulp en affiftentie toe te bren,, gen. In Oirconde enz."

Men verneemt met brieven uit Engeland dat de Franfche Vlootvoogd , na den llag van den 3 Sept. in welke hy hevig met den Engelfchen Admiraal Hughes heeft gevogten, het eerst in de Haven van Trinconomale gekoomen is; en dat de Heer de Busjy, een Corps Franfche Troupen aan land gezet hebbende, zich hadt meester gemaakt van 't Fort van Trinconomale, op den 29 Augustus; dat de Admiraal Bikkerton den 3 Septemper te Bombay is aangekoomen, en den I7den weder vertrokken naar Madras, met 5 Oorlogfchepen, verfcheiden Ammunitie- en Compagniefchepen.

Hoeveel goedwilligheid in Frankryk aan onze Kooplieden bejegent, kan onder anderen worden opgemaakt uit den navolgende brief van den Heere Leftevemn van Berkenrode , gedagtekend uit Parys den 6 Maart 1783, en dus luidende: