is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Achtiende deel. MDCCLXXXIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, 1783. 441

HOOG MOGENDE HEEREN I

Het Nederlandfche Koopvsardy Schip de Jonge Catharina , in December 1780 door tform zyn Koer verloeren hebbende, wa« genoodzaakt te'Morlaix binnen teloopen, en, na dat hut zelve gerepareert was, door den ontitaaneOorlog ald.:ar. te blyven leggen, tot dat voor omtrend twee maanden geleeden de Eigenaaren , zynde Kooplieden te Amfteloam, my melden, dat gelegendheid gevonden hadden , om de Laading, belta?nde in Huiden en andere Koopmanfchappen in een neutraal Schip naar Amfteldam te laaten rranfporteeren, maar dat de generaale Pagtcrs ie Moda;x, zo voor inkoomende als uitgaande Regten , van gemelde Laading kwamen te vorderen 23- 00 Livres, 't welk zy vermeenden , wyl hun Schip alleen door ongeval te Morlaix had moeten binnen loopen, en de Laading aldaar niet verkogt was ten onrecten gevraagd wierd. Na dat ik over deeze zaak de nodige Reprasfentatien aan den Heer Controlleur Generaal gedaan heb, heft zyó Ed. n^y gisteren geantwoord, dat, niettogenttaanc'e de Ordonnantiën van den j.sare 1759 en 1766 duide]yk waaren, en de betaaling uer inkooxende en uitgaande Regten op het Leer geen exceptien toelieten, hy evenwel in Confideratie van motiven in myr e Reprasfentatitn aangehaald de nodige ordres aan de Geoerade Pagtf rs z"ü le laareri afgaan om geene ickoomerde of uitban 'e Rechten te vorderen van de Lsading van het Schip 'de Jonge Catharina: dus is dcc/e zaak na?r genoegen van de gem eresfeerdec.fi uiigevallen. Den Koning heeft goedgevonden d^n Heere de Gulbert, Marscha! de Camp te benoemen, tot Gouverneur van het Hotel der Invalide*, in plaatze van den overledene Baron d'Espagnac. Door de menigvuldige Sneeuw en Regen, die deezet dagea Hfa 2 ge-

AM-

STEli-

EAM.

Brief van den Eg. I eiteven on, notens 't Schip de jonge Catharina,