Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deventer.

Adres wegens vrye ftem ming,affchaffingder drostendienften,tverftemmingderfteden met één Ridder, enz.

«

! i

( •

516 NIEUWE NEDERLANDSCHE

hoe meer ter harten gaat, naar maate zy, door aanhoudende oplettenheid , deszelfs waare belangens meer en meer leeren kennen; aangemoedigd door den goeden uitflag van hunne voorige pogingen , en opgewekt door de regt vaderlyke en Vaderlandlievende handelwys van U Wel Ed. H. A, neemen andermaal de vryheid, zich met allen eerbied tot U Wel Ei. H. A te vervoegen, en in de eerfte plaats hunne opregte dankbaarheid te betuigen over de betoonde goedwilligheid, aan hun ten aanzien van hun vorig Request bewezen, zo in het promptelyk geeveo van goede antwoorden op het zelve, als wel voornamentlyk , in 't neemen van kragtdaadige befluiten, en het ffandvastig uitvoeren van dezelve, ten einde aan de gedaa ne verzoeken ter Vergadering van Ridderfchap en Steden mogte worden voldian , gelyk ook in het goedgunftig geeven van Berigt, na het afloopeo van den Landdag, hoe dat aldaar de Heere van der Capellen tot den Pol gereadmitteerd, en de Drostenilicnften voer afgefchaft verklaard waren.

Zy zyn niet minder met gevoelens van erkentenis vervuld , wegens het aanftellen der verzogte Commisfie tot Redres van ingeflopene misbruiken, sn wegens de zo luisterryk betoonde werkzaamheid van dezelve in het geftatueerde omtrent de begeeving der groote Stads Ampten, waar door aunne wenfehen daaromtrent zyn voorgekomen , ;n het welk zy dus niet dan met de hoogfte goedceuring en dankbaarheid befchouwen kunnen. En laar de Ondergetekenden door die alles thands ten rollen overtuigd zyn, hoe dat U Wei Ed. H. A. 3oor liefde tot het Vaderland bezield , alle middeen tot bevordering van deszelfs welzyn gaarne willen overweegen, en goed bevonden wordende laadlyk in het werk flellen, zo vermeenen zy geen jeett-r dankoffer aan U WelEd. H. A. te kunnen >pdraagen,dan zodaanige voorftellcn, immersnaar mn inzien, ter deliberatie van U Wel Ed. H. A. e brengen , waar door d;e beide op de laatfte

Land-

Sluiten