Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January, 1784.

29

Wyders kunnen Hun Ed. en Achtb. niet ongemerkt laten palieren; hoe de drie disfen tieren de Heeren geduung, en tot verveelens toe, fpree ken van gepeupel: een verachtelyken naam voor brave Ingezetenen, ciemet de daad toonen eerbied voor de Regeeringe te hebben, hoe zeer zy ook door die Heeren telkens van oproerfcbynen te-worden verdacht gehouden, en de Heer van der Capelle hun in 'tbyzonder noemd een opgeruid gepeupel.

Hun Ed. en Achtb. willen de mogelykheid niet ontkennen , dat 'er thans in der daad zul. ke oprekkingen worden te werk gefteld van perzoDen , die door eigen belang gedreven worden, dog vertrouwen ook voorzeker, dat daaraan geen gehoor zal worden gegeven.

Vervolgens heeft Hun Ed. en Achtb. ten hoog. den bevreemd de periode door den Heer Ferfle. ge u!t zekeren naamloozen Scbryver overgenomen, dat namentlyk het altoos zeer hard, enonnnuurlyk is, dat vrye Burgers zig door gehuurde krygfknechten zouden zien de wet Hellen.

Altans zoo zyn Ed. daarmede, gelyk het fchynd, zoude willen aanduiden, dat men hier den Burgeren door 't CJuarnifoen de wet zou willen (tellen, dan verongelykt zyn Ed. in'den hoogden graad zyn Mederegenten, die zoo zeer als iemand van zulk een fyftema den uitérden afkeer hebben , en door het nemen der Secrete Refolutie even weinig kunnen gezegd 'worden tot dit verfoeylyk vermoeden aanleiding te hebben gegeven, als zyn Ed. zelfs daar van verdacht gehouden kon worden, toen hy zoo als te voo» ren reeds is opgemerkt, in het jaar 1760 remarqueerde, „ Dat de Regeeringe in de Burgertyke ,, commotie van 't begin dezer eeuw by gebrek „ van Militie geen onderdand had kunnen be„ komen,, of toen Zyn Ed. in'tj3ir 1759. mede refolveerde, om in de, waarlyk geringe, bewegingen van dien tyd, de fterke hand der Miluk

ZUTPHEN.

Be/I. der Regeer, nopens de fecr.Ref. van 2 Septemb.

Sluiten