is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Negentiende deels eerste(-tweede) stuk. MDCCLXXXIV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKFN, January, 1^4. 93

tot. het gedrag, hec welk ten aanzien der begraa<«J5ng van nét lyk van eenen Soldaat op'den Dorpe den Doel, met den gevolgen en aankleven van dien is gehouden, zo door de bovengemelde Lieutenant Collonel Majoör, en de verdere Militaire perfoonen daar in geconcurreerd geweest, omtrend al het zelve de noodsge informatien in te winnen, en daar na een omiiandig rapport van alles aan ons te doen.

Voornoemde Fiscaal van de Generaliteit den 3 dezer gereverteerd zynde, heeft aan ons overhandigd deszdfs rapport wegens zyne gedaane fommisfie, welk Rapport met de daarby gevoegde i.even en veertig bylaagêh, Wy de eere hebben , hier nevens; ter tafel van ü Hoog Mopersde te brengen, en, ten einde wy een vol'edig yerflagaan U Hoog Mogende hier omtrend zou^ den konnen doen, ntbben wy noodig'geoordeeld van meer gemelde Fiscaal van de Generaliteit te requireeren deszelfs Advys, omtrend het gedrag derofficieren indezen pecofccefneerd; en heeft der zelve Fiscaal aan deze onze requifitie voldaan by eene Memorie van Confideratien eh Advjs, weU ke wy mede de eere hebben hier nevens overte* leggen.

Wy zullen afwagten, welke Refolutie U Hoog Mogende in deze zaak zulkn gelieven te neemen, en vleijen ons aan Hoogstdcrzelver intentie teheb; ben voldaan, Waar mede, HoogMoogendeHeeren, wy U Hoog Moogende beveelen in Gods heilige Protectie, enz.

Uwer Ho°g Mogende gehoorz. Dienaar

In ssGravenhage den 10 December W. Pa. van ORANGE.

Hec

'sGra-

venha= ce.

Briefvan denStad' houder aan ff. H.Mog,