is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Negentiende deels eerste(-tweede) stuk. MDCCLXXXIV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sGra=

ven hage.

Conjld, en Advys wegens de zaken Wit de Oostenr. Nedqrh

\ i 1 < c f

l

X

I

l

l

' vS

i fi

IH NIEUWE NEDERLANDSCHE

wanneer de Roode Löop in den iaare ;n Liefkenshoek regeerde, een Sefgea en vJetti 2

KerSVr T'? daD tWee ma3nde« op S Kerkhof van de dorpe den Doel wiaren beera*-

naar toe onder den naam van het Geuzen Kerkhof voorbcdagielyk was gefchjktj en dat de Koser

1 "eVktroïn0 H dC GnT ^ ^ecifmaaken herbeiïï h^hP ^ wrf e,tot einde in een nerberg in het dorp den Doel bewaard wierd,deed

Rukken blvïï °P^f d0e? di'aa5en i ^elvk uit de nukken blykt, dac mede in d c g< va! het eraf is

Cn^ !fWee>c-' en de Baar hee* ge efd géftaan; en dat nooit e nige verhindering of contesane wegens die begravenisf?n hadt plaats gehad, cn nimmer een.ge klagten daar over door het Gouvernement Generaal der Oostenrykfche NederlaïJen waren gedaan geworden. * «taerian len derden dat de Lieutenant Colonel von Schwetnuz mede geweest was een Lid van den Crygsraad , gehouden te Lillo op d- n *o K aatstleden; door welken Krygsraad onder aïderen

Ven%oeekf°iVe «C' d3t d5 Com^ndant van Lief! ;emhoek van Baers zoude voortgaan , zvne dooien op het Kerkhof in den Dotf te aten Saven

Itl ï{?* ,Tet \Z° 3,5 £0t dien tvd ^s7e^ ÈS' en by aldien hem eenige oppoutifi mogte

Zt°t^: ,aten b"Srav™ de' Jooden

oor te gaan, zonder zig aan eenig arrest of op.

; eje at™ geleegen zyn; en dat die Refolutie an den Krygsraad we! gezonden Was aan Zvne

-ogheid, dog dat hy Lieutenant Colonel nfft <d v.rncmen, dat Zyne Hoogheid die Refolutiad geapprobeert of gedisapprobVert. ™l0lUUS

Ten vierder. , dat de Lieutenant Colonel van

2 Twe-'^3drverfomen, dat de Colonel xW lantetfel wen te Lillo commandeerende, in den aor eden Zomer een overleden Soldaat van Lief■pshpek m dg Werken aldaar bad doenbegraven,

docfe