Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January, 1784. 255

zen, kwam men overeen, dezelve, zonderf her'konfoortje, een oogenbhk aan haar zeiven overtelaten, om te zien, hoe verre zy het brengen zoude. Zy rees jtaatig op, helde een weinig op zy, herftelde zig terilond; en rees eene Doms-hoogte op • maar uit gebrek aan toevoer van geftadig verdunnende (rarificeerende) L-ugt, daalde zy zagjes, en kwam op eenderlaahenvanden tuin, met ver van de plaats der opfchieting, neder. — Straks hervatte mende proefneeming, met 't komfoortje met het beste gevolg van de waereld: zy rees lynregt op, en, door een zagtlugtje.voortgedreeven, nam zy derzelver irgtifrg van het Zuiden naar het Noorden, rees hooger en booger op, bleef op een verbaazenden afftand 10 minuuten onbeweeglyk hangen # nam voorts derzelver koers over het NoordOosten , en daalde, in dezelfde ftaande rigtin?, in het Oosten neder, op den afttand van een kwartier uur gaans, na omtrent sa ' minuuten in de lugt'-te Hebben gezweefd. — De Machine was niet noemenswaardig befchadigd. — Ten derden maale hervatte ment de proefneeming, welke even eens gelukte; — dan het fcheelde wel een Doms hoogte, dat zy minder hoog oprees 5 — maar de reden was zeer eenvöuwig: eene Machine, nog naauwlyks 2 ponden 28 lood haaiende, kon het byKomend gewigt van 8i lood, 'tgeen de Schaar woog * die men "er by overyling had in gelaaten, niet veelen, dan met dit ge ring gebrek 4 — ook bleef zy zoo lang mei in de lugt als de voïige reis.

Q a FRIES

U-

^ECHÏ

Sluiten