Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, ïehrüary, 1784. 3^3

de gerequireerde Informatien tot ontdekking van zodanige Weeskinderen te geven : wanneer het aan Regenten, of Beltierders vry zal ftaan, des goedvindende, hét a^zo gekogte of verruilde over te neemen, tegens reftitutie van 'tgeen daar voor gegeven of verruild is, meteen augmentaue van ïo pCr. , op pcene van by fante van de vooriz, aangeving te zullen verbeuren een boete van ƒ v. voor ieder flu'r, 't welk zy bevonden zullen wor den van de voorfz. Weeskinderen gekogt of ver ruild te hebben. Waar onder mede zullen begre pen zvn, die eenig oud Lood of Soudeer van d voorfz. Weeskinderen koopen, en zulks boven e behalven de pcenaliteiten by Keure van j Septeir ber i78ogeftatueerd. • ... ]

Ook zullen alle die geenen, welke zich laate gebruiken, om voor of ten behoeve van Weeskir deren eenige zaaken hoegenaamd aan Zilverfmits Uitdraagers., Winkeliers, Oud Yzerkramers c andere perfoonen , te verkoopen, of te verruilen onder welk voorwendzel zulks ook zoude mogt gefchieden, telken reize vervallen in eene boei van ƒ 50:—

Art. 2. Dat alle Iubrengers en Inbrenglters vs de Bank van Leening eenig Goud of Zilverwerk Kleederen of andere zaaken, hoe ook genaamc welke hun door de voorfz. Weeskinderen, ond welk voorwendzel het ook zy, al ware het, d zy voorgaaven zulks het goed van hunne Baaz< of Meestors te zyn, en bp hunne ordre re gefchi den, aangeboden worden, beleenende, gehoudi zullen zyn uiterlvk binnen den tyd van 8 dage daar van aan Regenten of Beftierders van de 1 fpeftive Godshuizen aangeving te doen, en de g requireerde informatien tot ontdekking vao zoc niae Weeskinderen te geven, wanneer het aan R genten of Beltierders derz-dve Huizen , des goc vindende, vry zal ftaan, het alzo. beleende dc de voorfz. Inbrengers of Inbrengfters terug te sen bezorgen , tegens reftitutie van de daar

Am-

stfldam.

Keure tegens 't verleiden van

. IVeeskin< . deren.

1

3

u

I »

n

;e

Tl

;r

•n e:a

i» e-

a-

.edor!a.op er-

Sluiten